Loading...

เงื่อนไขการคืน และการเปลี่ยนสินค้า


●  กรณีลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวน ลูกค้าสามารถติดต่อทางร้าน nice to meet box ให้ทราบตามวันและเวลาทำการ

●  ทางร้านไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหายจากการจัดสั่ง โดยกล่องที่บรรจุภัณฑ์ จะต้องไม่มีการเปิด หรือแกะ ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางร้าน nice to meet box ทราบภายใน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว

●  ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาการให้บริการด้านอื่น ๆ ได้ที่ช่องทางต่างๆ เช่นเบอร์โทรศัพท์, [email protected],Facebook

นโยบายความเป็นส่วนตัว


●  เมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ไนซ์ทูมีทบอกซ์ (nicetomeetbox.com) ซึ่งเราอาจเก็บข้อมูลที่มิได้เจาะจงหรือระบุตัวตนผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น หมายเลข IP พฤติกรรม รสนิยม ที่อยู่ หรือข้อมูลเว็บไซต์ที่เข้าชม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ไนซ์ทูมีทบอกซ์ (nicetomeetbox.com)

●  เว็บไซต์ไนซ์ทูมีทบอกซ์ (nicetomeetbox.com) จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อมีการสมัครสมาชิก สั่งซื้อสินค้าหรือส่วนอื่นส่วนใดที่ต้องการให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ที่เว็บไซต์ไนซ์ทูมีทบอกซ์ (nicetomeetbox.com) เท่านั้น

●  เว็บไซต์ไนซ์ทูมีทบอกซ์ (nicetomeetbox.com) ไม่มีนโยบายแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ก็ตามให้แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น

●  เว็บไซต์ไนซ์ทูมีทบอกซ์ (nicetomeetbox.com) มีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลด้วยวิธีที่ปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกโจรกรรมข้อมูล ทั้งนี้หากพบว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความเสี่ยงหรือผิดระเบียบ และเงื่อนไขไนซ์ทูมีทบอกซ์ (nicetomeetbox.com)ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำลายข้อมูลนั้นทันที

  
Contact Us

080 269 4264

061 416 5614

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

09.00 - 19.00

  • การเปลี่ยนคืนสินค้า
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว

Copyright © All rights reserved | Nicetomeetbox